Chlorek wapnia spożywczy E 509

Opis:

chlorek wapnia sześciowodny jest białą, higroskopijną substancją bez szczególnego zapachu. Wytwarzany jest zwykle w postaci płatków. Ten produkt jest zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 231/2012.

 

Wzór chemiczny: CaCl2 x 6H2O

Nr EINECS: 233-140-8

Nr CAS: 7774-34-7

Nr REACH: 01-2119494219-28-xxxx

Masa cząsteczkowa: 219,08

 

Typowe właściwości chemiczne i fizyczne:

zawartość CaCl2 x 6H2O % 97,0 – 103,0
skład: następujące pierwiastki chemiczne i/lub jony i/lub związki są częścią soli

w maksymalnych ilościach wskazanych poniżej:

glin (Al) mg/kg < 100
arsen (As) mg/kg < 0,5
magnez i jony alkaliów mg/kg < 240
ołów (Pb) mg/kg < 2,0
bromek (Br) mg/kg < 50
kadm (Cd) mg/kg < 1,0
metale ciężkie, łącznie mg/kg < 7,0
kobalt (Co) mg/kg < 1,0
żelazo (Fe) mg/kg < 5,0
fluorek (F) mg/kg < 40
miedź (Cu) mg/kg < 1,0
mangan (Mn) mg/kg < 1,0
nikiel (Ni) mg/kg < 1,0
fosforan (PO43-) mg/kg < 15
rtęć (Hg) mg/kg < 1,0
cynk (Zn) mg/kg < 1,0

*) w przypadku przygotowania roztworu z soli w postaci stałej – odpowiednio wyjściowe pH roztworu jest kwestią specyficznych warunków produkcji i zazwyczaj częścią zobowiązania umownego negocjujących stron. Standardowy materiał jest wytwarzany aby uzyskać pH 5-7 (roztwór 5%)

 

Chlorek wapnia spożywczy – identyfikacja:

próba na obecność wapnia: wynik dodatni

próba na obecność chlorków: wynik dodatni

rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie i w etanolu

 

Chlorek wapnia spożywczy – opakowania:

worki po 25 kg netto każdy, palety po 500 kg netto (20 worków x 25 kg)